Прес център
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА „SELFIE

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА „SELFIE в GRAND MALL“ НА „ОРКИД МУЛТИ КОМПЛЕКС - ВАРНА” ЕООД ВЪВ FACEBOOK

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР

1.1. Кампанията в социалната мрежа Facebook (facebook.com) на „ОРКИД МУЛТИ КОМПЛЕКС - ВАРНА” ЕООД с име „SELFIE В GRAND MALL“ (наричана по-долу за краткост „Кампанията”) е организирана, „ОРКИД МУЛТИ КОМПЛЕКС - ВАРНА” ЕООД с ЕИК 148009056 със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „А. Сахаров” № 2, представлявано от Офер Миретцки, за краткост по-долу наречено “Организатор” u “Grand Mall Varna”.

1.2. Facebook не спонсорира, администрира, участва и не съдейства по какъвто и да е начин в организирането и провеждането на Кампанията и не носи отговорност за претенции и/или санкции във връзка с нея.

ЧАСТ 2. ПЕРИОД НА УЧАСТИЕ

2.1. Периодът на участие в Кампанията в официалната страница на „ОРКИД МУЛТИ КОМПЛЕКС - ВАРНА” ЕООД  във Facebook https://www.facebook.com/GrandMallVarna е

 • от 10:00 ч. на 14.04.2022 г.
 • до 22:00 ч. на 30.04.2022 г.

и съгласно правилата в т.5.1.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Кампанията се организира и провежда от Организатора в интернет пространството на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. Участник в Кампанията може да бъде всяко дееспособно физическо лице с постоянен адрес на територията на Република България, което в периода на участие се регистрира или съответно има валидна регистрация в www.facebook.com (съгласно правилата на Facebook) и е харесало(и последвало) официалната страница на „ОРКИД МУЛТИ КОМПЛЕКС - ВАРНА” ЕООД   във Facebook https://www.facebook.com/GrandMallVarna;

 

4.2. За участие в Кампанията не се изисква закупуване на продукт или услуга или предоставянето на какъвто и да е залог.

4.3. В Кампанията нямат право да участват:

4.3.1.лица, ненавършили 18 (осемнадесет) години и лица, поставени под пълно запрещение; непълнолетните и лицата, поставени под ограничено запрещение.

4.3.2.служители на Организатора, както и членове на техните семейства (съпруг/а, родители, брат/сестра, деца).

ЧАСТ 5. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ

5.1. За целите на Кампанията, на 14.04.2022 г. на таймлайна(timeline) на официалната Facebook страница на Grand Mall Varna с адрес https://www.facebook.com/GrandMallVarna, от администратор на страницата ще бъде публикуван пост/статус относно Кампанията, който съдържа информация и инструкции за включване в томбола чрез публикуване на коментар с тематичен отговор, включващ снимка към коментара на тема „Направи SELFIE в Grand Mall Varna“.

 

Организаторът си запазва правото да премахва от участие коментари, неотговарящи на посочените условия.

 

Постът е отворен за коментиране в рамките на следния интервал:

 • Публикуване на пост за кампанията в 10:00 ч. на 14.04.2022 г.,
 • Постът е отворен за коментари до 18:00 ч. на 30.04.2022 г.

5.2. Участието в Кампанията се осъществява в периода по т. 2.1., при съобразяване разпоредбата на т. 5.1 от настоящите Официални правила чрез:

5.2.1.влизане на участника с Facebook профила му в официалната Facebook страница на Grand Mall Varna https://www.facebook.com/GrandMallVarna и

5.2.2. публикуване от страна на участника на коментар под конкретния пост/статус от Кампанията на таймлайна на страницата на „ОРКИД МУЛТИ КОМПЛЕКС - ВАРНА” ЕООД във Facebook: https://www.facebook.com/GrandMallVarna.

 

5.3. С първия публикуван коментар под основния пост/статус от кампанията, участникът се регистрира за участие в томбола с награди в Кампанията. Организаторът си запазва правото да не регистрира за участие в томболата с награди коментари, които не съдържат релевантни (относими) коментари, или коментари, публикувани от профили, за които има съмнение, че не са на реални хора, както и коментари, които не отговарят на условията на т.5.6.

5.4. Името на Facebook профила на регистрирал се за участие в томболата, съгласно предходната точка участник, заедно с неговия хиперлинк, се записва в база данни, в която регистрацията с това име и хиперлинк получава уникален номер за томболата. Уникалните номера се генерират на база хронологичния ред на регистрациите на отделните участници. Съответствието между номер от базата данни, изтеглен в томболата, проведена при условията на Част 7 от настоящите Официални правила и Facebook профила на участник, записан под този номер в базата данни се удостоверява от членове на Организатора, които присъстват по време на теглене на наградите.

5.5. Всеки участник може да коментира многократно под постове от Кампанията по реда на т.5.2 по-горе във времевия интервал по т.5.1 от настоящите Официални правила. Независимо от броя публикувани като коментар/част от коментар отговори под конкретния пост от Кампанията, участникът си осигурява само една регистрация, респективно само един уникален номер за участие в томболата за награди, по реда, описан в т.5.3. и т.5.4 на настоящите Официални правила.

5.6. Коментарите на участник в Кампанията следва да не съдържат послание, изображение или каквото и да е друго съдържание, което:

 • е порнографско, съдържа елементи на сексуално или друго насилие или противоречи по какъвто и да е друг начин на морала и добрите нрави;
 • е насочено срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве или срещу правата и свободите на други граждани;
 • е насочено срещу или накърнява доброто име на Организатора или което и да е трето лице;
 • съдържа заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
 • пропагандира дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия;
 • призовава към насилие, извършване на престъпление, разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
 • проповядва агресивна или недемократична идеология;
 • нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна;
 • се отнася до търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация;
 • нарушава каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица, включително право на собственост, право на интелектуална собственост и други;
 • противоречи на действащото законодателство и на настоящите Официални правила;

5.7. Участници, публикували коментар/и, които по какъвто и да е начин нарушават изискванията по предходните разпоредби, няма да бъдат допускани до участие в Кампанията и Организаторът може да ги докладва в платформата Фейсбук или на съответните органи и организации по надлежния канален ред. Организаторът си запазва правото да не допуска и съответно да премахва от официалната Facebook страница на „ОРКИД МУЛТИ КОМПЛЕКС - ВАРНА” ЕООД всички коментари, които противоречат на правилата в т.5.6.

5.8. Счита се, че с участието си по реда на т.5.2 от настоящите Официални правила, съответният Участник приема и се съгласява с настоящите Официални правила и се задължава да ги спазва.

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. Наградите в Кампанията са:

5 ваучера на стойност 50 лева всеки.

ЧАСТ 7. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Чрез провеждане на томбола, в Кампанията ще бъдат раздадени 5 (пет) броя награди, описани в т.6.1 по-горе. Томболата ще се проведе на 02.05.2022г.

7.2. Всеки участник, за който са налице условията, описани в част 4 и 5, участва в томбола по т.7.1 по-горе с уникалния си идентификационен номер.

7.3. Генерираните уникални идентификационни номера на участниците в томболата са валидни единствено за поста/статуса от кампанията, която се осъществява във времевия интервал по т.5.1 от настоящите Официални правила и не се прехвърлят за теглене в следваща/и томбола/и.

7.4. Награда от Кампанията не може да бъде заменяна с друга и няма паричен еквивалент.

7.5. Тегленето на наградата в томболата ще се извършва автоматично, чрез специализиран софтуер, който ще разбърка уникалните идентификационни номера на участниците и на случаен принцип ще бъдат избрани общо съгласно точка 7.7 от настоящите Официални правила.

7.6. Тегленето ще бъде извършено измежду уникалните идентификационни номера на всички участници за конкретната томбола, при спазване условието по т.7.7 от настоящите Официални правила.

ЧАСТ 8. УВЕДОМЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

8.1. Печелившият участник (име на Facebook профил) ще бъде обявен до 18:00 ч., на 02.05.2022 г. в пост/статус във Facebook страницата на „ОРКИД МУЛТИ КОМПЛЕКС - ВАРНА” ЕООД с адрес https://www.facebook.com/GrandMallVarna и/или като пост във Facebook страницата на Организатора. Възможно е име на Facebook профил на печеливш участник да съвпада с име на Facebook профил на друго лице. Награда по т.6.1. от настоящите Официални правила се печели от лицето, чийто хиперлинк на уникалния номер, изтеглен в томболата по реда на Част 7, съвпада с хиперлинка на Facebook профила, от където е изпратено лично съобщение с информация за контакт.

8.2. В срок от 3 дни (три календарни дни), считано от датата на обявяване на печелившите участници, всеки от тях следва да се свърже с Организатора на лично съобщение, за да получи инструкции, с цел уточняване на условията по получаване на наградата. Ако печеливш участник не се свърже с Организатора в посочения срок, той губи правото да получи награда.

8.3. Наградата ще бъде предоставена в 15 (петнадесет) дневен срок до 18 май включително. Печелившите потребители следва да получат наградите си лично, на бюро информация в търговски център Гранд Мол, след предоставяне на документ за самоличност, идентификация на печелившия Фейсбук профил и след попълване на приемо-предавателен протокол за получена награда.

ЧАСТ 9. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТ

9.1. Организаторът и „ОРКИД МУЛТИ КОМПЛЕКС - ВАРНА” ЕООД (България) не носят отговорност за недоставени, невзети или забавени награди, когато това се дължи на следните обстоятелства: наградата не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност печеливш участник и/или негов представител да се идентифицира и/или да получи наградата или част от нея в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш участник и/или негов представител; и при невъзможност наградата да бъде предоставена поради форсмажорни обстоятелства, нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства.

9.2. Организаторът не отговаря за качеството на наградите и евентуални последствия.

 

9.3. Организаторът не носи отговорност при невъзможност да се осъществи участие или да се предостави награда, в случай, че предоставената от печеливш участник информация по т.8.2. по-горе е непълна, невярна или подвеждаща.

 

9.4. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за осъществяване на участие в Кампанията и регистрация за участие в томболата поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора. Организаторът не носи отговорност за липсващи или загубени регистрации във Facebook.

9.5. Организаторът не носи отговорност за начина, по който социалната мрежа Facebook организира информацията, алгоритмичните и функционалните възможности на социалната мрежа Facebook и нейният интерфейс, както и за настройките и рестрикциите направени от потребителите в техните лични профили.

9.6. Организаторът не гарантира, че опцията за участие в Кампанията и регистрацията за участие в томболата ще бъде непрекъсваема, навременна, сигурна и свободна от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън неговия контрол. Той не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в Кампанията и регистрацията за участие в томболата

9.7. Забранени са всякакви опити за манипулиране на Facebook страницата на „ОРКИД МУЛТИ КОМПЛЕКС - ВАРНА” ЕООД, включително използване на повече от един Facebook профил от едно и също лице за участие в Кампанията; използването на техники и/или технологии,които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в кампанията. Всякакви злоупотреби, които могат да бъдат използвани за влияние ще бъдат санкционирани от Организатора с дисквалифициране на съответния участник, включително на етап получаване на награда, като в този случай Организаторът не е длъжен да мотивира дисквалификацията.

9.8. „ОРКИД МУЛТИ КОМПЛЕКС - ВАРНА” ЕООД има неотменимо право да прекрати възможността за участие в Кампанията, респективно - регистрация за участие в томболата по всяко време, обявявайки това на Facebook страницата на „ОРКИД МУЛТИ КОМПЛЕКС - ВАРНА” ЕООД https://www.facebook.com/GrandMallVarna, в случай че установи злоупотреби, нарушаване на правилата или ако настъпят други, налагащи прекратяване обстоятелства. В тези случаи Организаторът не дължи каквито и да са компенсации на претърпени от участниците преки и/или непреки имуществени и/или неимуществени вреди или пропуснати ползи в резултатна прекратяването.

9.9 Организаторът не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при не спазени срокове по т.8 или по други подобни поводи.

ЧАСТ 10. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ

10.1. Всички награди са лични и не могат да бъдат заменяни или преотстъпвани на трети лица, преди получаването им.

ЧАСТ 11.  ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

11.1. Кампанията се провежда при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни[1] от „ОРКИД МУЛТИ КОМПЛЕКС - ВАРНА” ЕООД  , ЕИК 148009056, в качеството му на администратор на лични данни.

11.2. Организаторът ще обработва името на фейсбук профила на участниците, както и данните за доставка на печелившите участници, изпратени на имейл. Печелившите участници следва да предоставят информация за адрес, на който желаят да получат наградата.

Предоставените от участниците данни се обработват единствено за целите на провеждане на Кампанията, респективно томболата, включително - определяне на печелившите участници и предоставяне на наградите. Личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други цели, извън посочените в настоящите Официални правила.

Предоставянето на посочените лични данни е необходимо условие за участие в Кампанията, съответно – получаване на наградата. В случай на непредоставяне на личните данни не може да бъде изпълнена процедурата по участие в томболата, съответно – получена на наградата, поради което участникът няма да има възможност да участва в томболата или да получи наградата.

11.3. Данните за всички участници ще бъдат съхранявани в база данни за срок от 6 месеца, с оглед защита на легитимния интерес на администратора при евентуални бъдещи претенции във връзка с Кампанията, считано от датата на влизане в сила на настоящите Официални правила.

11.4. Всеки участник има право на достъп до, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или право да се направи възражение срещу обработването, както и право на преносимост на данните.

11.5. След приключване на Кампанията и свързаните с нея дейности и изтичане на срока по предходната точка базата данни за всички участници ще бъде заличена.

11.6. Томболата се извършва изключително с автоматизирани средства съгласно описаното в т. 7.7. Поради необходимостта да се гарантира случайност на определянето на печелившите не е възможно да се включи човешка намеса.

ЧАСТ 12.  ДРУГИ

12.1. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на настоящите Официални правила. Официалните правила са публикувани на Facebook страницата на Организатора: https://www.facebook.com/GrandMallVarna. Всички заинтересувани могат да получат информация и консултация  на телефон 088 789 9300 или чрез запитване на Facebook страницата на „ОРКИД МУЛТИ КОМПЛЕКС - ВАРНА” ЕООД https://www.facebook.com/GrandMallVarna.

„ОРКИД МУЛТИ КОМПЛЕКС - ВАРНА” ЕООД си запазва правото по всяко време да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на https://www.facebook.com/GrandMallVarna

12.2. Спорове между Организатора/ „ОРКИД МУЛТИ КОМПЛЕКС - ВАРНА” ЕООД и участници се решават чрез постигане на взаимна договореност. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентния български съд.

 [1] Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)