Новини
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА FACEBOOK GIVEAWAY НА ГРАНД МОЛ ВАРНА
02.02.2023г.
Фейсбук GIVEAWAY (наричана по долу „Играта“) на Гранд Мол Варна, се организира и провежда от „ОРКИД МУЛТИ КОМПЛЕКС-ВАРНА“ ЕООД, с ЕИК 148009056, със седалище и адрес на управление в град Варна, ул. „Андрей Сахаров“ № 2, Гранд Мол, ет. 2, административен офис, наричан за краткост „Организатор”. Участниците в Фейсбук играта се съгласяват с долуизложените правила за провеждане и се задължават да ги спазват

Настоящите Официални правила („Правилата“) уреждат правилата за провеждане на Играта. Правилата са достъпни на интернет страницата на Организатора http://www.grandmall-varna.com през целия период на Играта. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, както и да прекрати или удължи срока на Играта по всяко време, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата http://www.grandmall-varna.com и на фейсбук страницата https://web.facebook.com/GrandMallVarna/. В такива случаи на участниците в Играта не се дължи индивидуално оповестяване, нито каквото и да е обезщетение/компенсация. Играта по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана със социалната мрежа Фейсбук.

I. СРОК, ТЕРИТОРИЯ, НАГРАДИ И НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

1. Играта се провежда във Фейсбук, в периода от 02.02.2023г. до 13.02.2023г.

2. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

3. Наградите са 10бр. ваучери по 50 лева всеки, за пазаруване от търговските обекти в Гранд Мол Варна.

Организаторът тегли на лотариен принцип печелившите участници според броя на наградите,  като в лотарията участват всички лица, изпълнили условията за участие в играта.

Изтеглените печеливши участници, се публикуват от Организатора на на фейсбук страницата https://web.facebook.com/GrandMallVarna/.

4. Участници в Играта, които могат да участват за спечелване на наградата от точка 3., могат да бъдат само пълнолетни лица, които са изпълнили следните условия в точка 5.

5. За да придобие право на участие в Играта, всеки участник трябва да изпълни всяко едно от следните условия:
- Да е харесал Фейсбук страницата на Гранд Мол Варна

- да е споделил в коментар под поста любим магазин от Гранд Мол Варна

II. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

6. В Играта има право да участва всяко физическо лице, което към датата на заявяване на желание за участие в Играта е навършило 18 години, с местоживеене или пребиваване на територията на Република България, с изключение на следните лица: служителите на Търговския център и на рекламните агенции, свързани с Промоцията; както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

7. Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба.

III. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДА

8. Имената на изтеглените от Организатора на лотариен принцип печеливши участници се публикуват от Организатора своевременно на фейсбук страницата https://web.facebook.com/GrandMallVarna/.

 9. Наградите ще бъдат предадени на победителя лично на територията на търговски център Гранд Мол Варна, срещу предоставяне на документ за самоличност. Ако победителят не се яви в 10 дневен срок за получаване на наградата, той губи правото си и такава не се предоставя.

10. Организаторът не носи отговорност за неполучена награда при неявяване в уговорения срок.

11. Наградата може да се получи само лично от участника срещу представяне на документ за самоличност и разписан приемо-предавателен протокол.

12. Ако наградата не може да бъде предоставена на спечелилия участник по причини, независещи от Организатора, или ако спечелилият не поиска получаването на наградата съгласно реда определен по - горе, или ако спечелилият откаже получаването на наградата, то спечелилият участник губи правото си да получи спечелената награда.

IV. ЛИЧНИ ДАННИ

13. С включването си в настоящата Игра участниците се считат за информирани и приемат, че:

- Ако участник спечели награда от Играта и желае да я получи, като необходимо условие за получаването на наградата той следва да предостави личните си данни (три имена и ЕГН) за попълване на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ получаването на наградата;

- Ако изберат да предоставят личните си данни, участниците го правят свободно, информирано и доброволно, като предоставят изричното си съгласие „ОРКИД МЕНИДЖМЪНТ - БЪЛГАРИЯ“ ЕООД с ЕИК 131343915 в качеството си на администратор на лични данни да съхранява и обработва предоставените лични данни за целите на Играта съгласно изискванията на българската и европейската нормативна уредба и съгласно настоящите Официални Правила.

- Участниците потвърждават, че са запознати с: целта и средствата на обработка на личните им данни; доброволния характер на предоставянето на данните; правото на достъп и на коригиране на събраните данни; правото им да оттеглят съгласието си по всяко време; правото им да поискат личните ми данни да бъдат изтрити; и с всички останали права, с които разполагат по силата на приложимата нормативна уредба. Участниците могат да упражнят правата си съгласно предходното изречение, като изпратят писмено искане до Организатора на Играта на адрес: office@grandmall-varna.com. Анонимни съобщения не се разглеждат от Организатора.

- Личните данни на печеливш участник ще бъдат заличени след изтичане на 1 (една) година от края на срока на Играта, освен ако в приложимото законодателство е предвиден по-дълъг срок или не е налице друго основание за обработването им (например счетоводно или данъчно). Личните данни на непечелившите участници ще бъдат унищожени по контролиран начин незабавно след срока на Играта.

- „ОРКИД МЕНИДЖМЪНТ - БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и неговите представители не събират и не обработват други лични данни на участниците, освен минимално необходимите, предвидени в тези Официални Правила. Всякакво друго извън горепосоченото събиране и обработване на лични данни за участници в Играта е неоторизирано и в нарушение на настоящите Официални Правила. Участниците могат да подадат сигнал за нарушение до КЗЛД и до Организатора на Играта на адрес: office@grandmall-varna.com. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Организатора.

- Организаторът на Играта не носи отговорност за неоторизирано събиране и обработване на лични данни от трети лица.

V. ДРУГИ УСЛОВИЯ

14. Организаторът на играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при неспазени срокове по т.9 и т.10 или по други подобни поводи.

15. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Играта и участници в тях се решават чрез преговори или, в краен случай, при невъзможност да се постигне споразумение – чрез намесата на компетентните органи.

16. Организаторът на играта се задължава да съхранява, обработва и ползва личните данни на участниците съобразно и по реда на Закона за защита на личните данни.

17. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на участник по време на участието му в настоящата инициатива.

18. Организаторът не носи отговорност за забава, промени, смущения, отменяне, отклонения, заместване или невъзможност за използване и употреба на наградата поради официални празници или други обстоятелства, които възпрепятстват използването на наградата.

19. Организаторът на играта запазва правото да премахва всякакво съдържание, генерирано от участниците и трети лица, което смята за неподходящо и неуместно. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация, както и да дисквалифицират съответния автор на подобно съдържание. В тези случаи решението на Организаторa е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане. Организаторът не носи отговорност за смисъла, достоверността и сигурността на съдържанието, генерирано от участници в играта и трети лица, както и за евентуално настъпили неблагоприятни последици за участници в играта и трети лица във връзка с такова съдържание.

20. Всяко използване на фалшива онлайн идентичност и/или създаване на фалшиви профили в Фейсбук при участие в играта се счита за нарушение на Общите условия. Организаторът на играта запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи уведомление на участници, които нарушават Общите условия. Дисквалифицираните участници губят правото да получат награда от провежданата игра. В тези случаи решението на Организатора на играта е окончателно.

Събития
Цветен Първи Юни - Маг Паскал
01 Юни, 2024
Цветен Първи Юни - Куклен театър Трите Феи
01 Юни, 2024
Цветен Първи Юни
01 Юни, 2024
Промоции