Новини
Официални правила на играта "Големите дават големи подаръци"
27.05.2019г.
Попълни талон и участвай в томболата за лек автомобил Volkswagen Up!

I. Общи условия на Играта

1.  Организатор на Играта

1.1. Организатор на Играта „Големите дават големи подаръци“ на Grand Mall е ОРКИД МУЛТИ КОМПЛЕКС-ВАРНА – ЕООД ЕИК 148009056, дружество, регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление в град Варна, ул. Андрей Сахаров 2, Гранд Мол, ет. 2, Административен офис, наричано по-долу за краткост „Организатор“.

1.2. Настоящите условия („Условията“) на Играта „Големите дават големи подаръци“ уреждат правилата за провеждане на Играта. Условията са достъпни на интернет страницата на Организатора http://www.grandmall-varna.com и на фейсбук страницата https://web.facebook.com/GrandMallVarna/ за целия период на Играта. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата http://www.grandmall-varna.com и на фейсбук страницата https://web.facebook.com/GrandMallVarna/.  

1.3 Организаторът има неотменимото право да прекрати или удължи срока на Играта по всяко време, както и да променя Общите условия към нея след предварително уведомяване за промените чрез оповестяване на интернет страницата на Организатора http://www.grandmall-varna.com и на фейсбук страницата https://web.facebook.com/GrandMallVarna/. В тези случаи на участниците не се дължи каквато и да е компенсация. Тази Игра по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Facebook.

  1. Територия, на която се провежда Играта:

Играта се провежда на територията на търговския комплекс Grand Mall, намиращ се в Република България, в град Варна, ул. Андрей Сахаров 2 (по-долу за краткост „Търговския център“) и на интернет страницата на Организатора, посочена в т. 1.2. по-горе.

  1.  Награди:

3.1 Участието в Играта дава право за спечелване на следните награди: 

3.1.1 Една голяма награда – лек автомобил VOLKSWAGEN UP;

  1. Период на провеждане на Играта.

Играта се провежда за период от 27.05.2019г. до  30.10.2019г. г., включително („Период за провеждане“) през работното време на търговския център от 10:00 до 22:00 часа всеки ден.

За да се възползва от правото си за участие, Участникът трябва да е заявил участието си в периода на провеждане на Играта по реда на т.6 по-долу. Организаторът си запазва правото да преустанови Играта по всяко време.

5. Право на Участие

5.1. Право на участие в Играта имат всички дееспособни физически лица с постоянен адрес в Република България, които към датата на участие са навършили 18 години (с изключение на служителите на Организатора и свързаните с организацията на Играта лица, наемателите и ползвателите на търговски обекти в Търговския център и техните служители, както и служителите на Автотрейд ООД), при условия, подробно описани в т. 6 от настоящите Общи условия за участие („Участници“).

6. Условие за участие:

6.1. Участието се извършва чрез попълване на талон, който може да бъде получен безплатно на щанд „Информация“ в Гранд Мол Варна.

6.2. УЧАСТИЕТО В ИГРАТА Е БЕЗПЛАТНО И НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА.

6.3. Всеки един участник има право да получи само по един талон при всяко посещение на Търговския център.

6.4. Талоните за участие за наградата, лек автомобил VOLKSWAGEN UP могат да бъдат пускани единствено в посочения период в т.4 по горе, в специална урна, поставена на щанд „Информация“ в търговски център Гранд Мол Варна. Урната ще бъде достъпна през работното време на търговския център от 10.00 до 22.00 часа всеки ден.

6.5. ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ТАЛОН:

.....

6.6. За участие в  Играта за наградата лек автомобил VOLKSWAGEN UP е необходимо участникът правилно да попълни талона за участие.

6.7.  За участие в тегленето за разпределение на наградата: автомобил VOLKSWAGEN UP е необходимо обработването на лични данни на участника, съгласно условията, описани в Раздел III ЛИЧНИ ДАННИ. Taлонът за участие съдържа следните данни: собствено име, презиме (ако има такова) и фамилия, телефонен номер и имейл.

Имената на печелившия и на трима резервни участници ще бъдат обявени при теглене на наградата, което ще се обяви на интернет страницата на Организатора http://www.grandmall-varna.com и на фейсбук страницата https://web.facebook.com/GrandMallVarna/

6.8. При непълни и неверни данни на участника в Играта участието ще се счита за невалидно. Невалидни са участия с талон различни от тези, отпечатани от Организатора или по негово възлагане и по всеки друг, различен от предвидения в настоящите правила начин.

6.9. Организаторът не носи отговорност, в случай че участникът е представил невалидни, непълни или неточни данни за контакт.

6.10. Допълнително условие за Играта: автомобилът е брандиран с логата на Гранд Мол Варна и Автотрейд ООД съгласно изображението по т.6.5 по-горе. Спечелилият участник следва да ползва автомобила така, както е брандиран с логата на Гранд мол и Автотрейд ООД към датата на жребия, за срок от една година след получаване на наградата.

II. MEХАНИЗЪМ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА:

7.1 Всеки участник, който е спазил условията за участие в Играта по т.6 по-горе и отговаря на изискванията от настоящите условия, има право да участва в Играта.

7.2. Името на печелившия на наградата лек автомобил VOLKSWAGEN UP ще бъде изтеглено на 31.10.2019г. на лотариен принцип в присъствието на Нотариус, удостоверено с констативен протокол. При теглене на печелившия ще бъдат изтеглени допълнително на лотариен принцип 3 /трима/ резервни печеливши.

7.3. Участникът, спечелил наградата автомобил VOLKSWAGEN UP ще бъде уведомен чрез телефонно обаждане или чрез имейл, съгласно наличните данни за контакт с лицето на талона за участие, освен ако изрично не е заявен отказ за участие съгласно условията упоменати по-долу в т.8.10 , за спечелване на наградата и за уточняване на мястото и начина за получаването й.

7.4.  В случай че не е осъществена връзка с печелившия участник в рамките на 24 (двадесет и четири) часа от обаждането и/или от изпращането на имейла, за победител се счита първият резервен печеливш участник, като начинът на уведомяване е същият. В случай че и той не отговори в срока по тази точка, за победител се приема вторият резервен печливш участник, като се предприемат същите стъпки за уведомяването.

7.5. Печелившият участник на наградата – автомобил следва да окаже необходимото съдействие за получване на наградата, като се яви да я получи в уговореното място и час, сключи съответния писмен договор, в това число в нотариална форма, ако за прехвърлянето на собствеността върху наградата се изисква нотариална форма съгласно действащото законодателство в Република България, представи необходимите данни и удостовери писмено, че е получил наградата.

7.6. В случай, че в срок до 10 десет дни след свързване с участника, спечелил автомобила, същият не се яви да получи наградата, правото преминава на следващия резервен участник.

7.7. Участникът губи правото да получи наградата, при неизпълнение на всяко едно от следните условия:

- не удостовери самоличността си с документ за самоличност,

- няма навършени 18 години;

- не се яви за получаване на наградата лек автомобил VOLKSWAGEN UP;

7.8 Организаторът поема разноските, необходими за предоставяне на наградата до мястото на получаването, включително нотариални такси, такси за регистрация, данък и други разноски, свързани с прехвърляне на собствеността върху автомобила, ако такива се дължат. Не се поемат други разходи, свързани с ползване на наградата от печелившия.

7.9. За физическо лице, спечелило наградата може да възникне задължение да декларира и да заплати данък по ЗДДФЛ, като това задължение и разходи се поемат от печелившия.

7.10. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото за получаване на наградата не може да бъде прехвърляно на трети лица или наследявано.

III. ЛИЧНИ ДАННИ

8.1 Чрез участието си в Играта участниците се съглаяват с предвиденото в настоящите условия.

8.2. Личните данни на всички участници в Играта се обработват в съответствие с действащото законодателство и вътрешната Политика на Организатора за защита на личните данни и за целите, посочени в настоящите Условия.

8.3. Обработката на лични данни на участника се извършва от „Оркид Мениджмънт – България“ ЕООД с ЕИК 131343915 със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Андрей Сахаров“ 2, Гранд Мол, ет.2, административен офис, въз основа на сключен договор. Дружеството е администратор на лични данни регистриран в Комисията за защита на личните данни и дейността му е приведена в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни. Фирмените политики, процедури и правила на „Оркид Мениджмънт – България“ ЕООД във връзка със защита на личните данни са публикувани на страницата www.grandmall-varna.com и Участника декларира, че се е запознал с тях преди участие в Играта и дава своето съгласие за обработване от „Оркид Мениджмънт – България“ ЕООД на предоставените лични данни във връзка с Играта. Въпроси и молби свързани със защита на личните данни могат да се отправят на адреса на дружеството, посочен по – горе, или по електронна поща на адрес: office@grandmall-varna.com.

8.4. Правно основание за обработването на данни в настоящата Играта с награди е чл.6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни (General Data Protection Regulation или GDPR) – легитимен интерес на Организатора от провеждане на Играта.

8.5 . Независимо от посоченото в чл. 5, за участие в Играта се изисква и съгласие за обработка на посочените по-долу лични по смисъла на чл.6, параграф 1, буква а) от ОРЗД. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време. Предоставянето на съгласие за обработка на описаните в настоящите Условия лични данни, по описания в Условията начин, има изцяло доброволен характер, което означава, че ако участникът не желае да предоставя описаните лични данни, те няма да бъдат обработени по описания начин, но същевременно ще бъде невъзможно участието в Играта. Въпреки оттеглянето на съгласието Организаторът може да продължи обработване на лични данни на друго основание, например законово изискване, договорни отношения или легитимен интерес.

8.6. Данните, които ще бъдат обработвани във връзка с Играта, са имена (име, презиме и фамилия), телефонен номер и имейл.

8.7. Личните данни, представени на и обработени от админстратора на лични данни за организатора могат да бъдат разкривани от него за целите на Играта или в изпълнение на императивни разпоредби на трети лица и на други администратори на лични данни на територията на Република България, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство. Личните данни на участника, спечелил лек автомобил, ще бъдат обработвани във връзка с регистрацията на втомобила и прехвърляне на собствеността. Лицата ще бъдат предварително уведомени за конкретните обработващи.

8.8. Събраните във връзка с участието данни ще бъдат бъдат съхранявани за срокове, както следва:

- трите имена на печеливщия ще бъдат публикувани на интернет страницата http://www.grandmall-varna.com и на фейсбук страницата https://web.facebook.com/GrandMallVarna/ ;

- за счетоводни и данъчни цели данните на печелившия ще бъдат съхранявани за срок не по-дълъг от 11 (единадесет) години от датата на представяне на наградата.

- данните на резервните участници ще бъдат съхранявани за срок до един месец след теглене на наградата;

- данните на непечелившите участници ще бъдат унищожени контролирано.

8.9. По всяко време, при спазване на изискванията на приложимото законодателство чрез изпращане на нарочно писмо на адреса на Гранд Мол или на имейл адреса: office@grandmall-varna.com  всяко лице, чиито данни се обработват във връзка с Играта, има право да:

А) оттегли съгласието си за обработка на личните данни, когато обработката на данни се извършва въз основа на съгласие.

Б) отправи запитване до Гранд Мол дали неговите лични данни се обработват и да получи копие от обработените данни, както и информация относно целта на обработката, както и на кого са или ще бъдат разкрити (право на достъп).

В) поиска от Гранд Мол да изтрие свързани с него лични данни, за които не съществува законово основание за обработка, по отношение на които е оттеглил съгласието си за обработка или срещу чиято обработка изрично е възразил /а;

Г) Поиска от Гранд Мол да органичи обработката на личните му данни (т.е. личните данни да продължат да бъдат съхранявани от Гранд Мол, без обаче да бъдат обработвани по друг начин), когато точността на личните данни се оспорва от лицето или когато обработването е неправомерно и лицето желае данните му да бъдат съхранени с цел защита на правни претенции;

Д) възрази срещу обработване на личните му данни за целите на директния маркетинг (т.е. за целите на предлагане на услуги по имейл, телефон или друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлагани услуги), в случай че личните му данни бъдат обработени за такава цел;

Е) подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай че счита, че е налице нарушение на приложимо законодателство за защита на личните му данни.

8.10. С участието си участниците декларират, че при спазване на приложимото законодателство, са съгласни с описаните в настоящите Условия лични данни  да бъдат обработени от Гранд Мол по описания в Условията начин, за целите на участие в Играта;

8.11. За неуредените в настоящите Условия въпроси относно обработката на лични данни от Гранд Мол се прилагат Политиката за защита на личните данни, достъпна на http://www.grandmall-varna.com в раздел Прес център / Фирмени политики, процедури и правила.

8.12. За въпроси, отнасящи се до обработването на личните данни , които не са уредени съгласно настоящите Условия, се прилагат разпоредбите на приложимото законодателство.

IV. OТГОВОРНОСТ

9.1. Организаторът не носи отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието в Играта или са резултат от невъзможността Участниците да се свържат със съответния интернет сървър.

Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, като например, но не само, срив на информационната система, прекъсване на ел.захранването или техническа неизправност на компютъра, използван от Участника, както и при неуспешни опити за достъп до интернет по каквито и да са причини.

9.2. Организаторът не носи отговорност във връзка с каквито и да било вреди и неблагоприятни последици, свързани с използването на наградата.

9.3. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време поради технически причини, свързани с Играта и / или промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Условия (вкл. което води или може да доведе до материални злоупотреби) и/или форсмажорни обстоятелства и/или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин. Ако прекратяването на Играта е причинено от Участник  в нея, Организаторът може да предяви претенция срещу него за обезщетяване на причинена вреда.

9.4. Организаторът не носи отговорност и не е длъжен да води кореспонденция във връзка с участия, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи и пр.

9.5. Всички участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали поради участието им в Играта (включитело – разходи за достъп до интернет).

9.6. Участниците, които не спазват условията на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

9.7. Организаторът не носи отговоност за претърпени от Участника /или трето лице вреди и /или загуби , вследствие на предоствената от Участника фалшива идентичност, въвеждане на неверни данни или други подобни действия с цел повече участия. Участници в Играта, които използват фалшива идентичност и/или нарушават по какъвто и да е начин механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелената награда, в случая че са имали право на такава.

V. ДРУГИ

Визуализацията на наградата върху рекламните материали и талона за участие е примерна. Възможни са разлики с оригиналния автомобил.

Участникът се съгласява да бъде сниман при получаване на наградата за целите на рекламата на Гранд Мол.

10.1. При въпроси относно Условията, участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: office@grandmall-varna.com . На същия адрес се подават жалби и сигнали във връзка с Играта. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Организатора.

10.2. Задълженията на Организатора на Играта се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилия участник.

10.3. Организаторът определя правилата на Играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по всяко време. Промените се оповестяват като актуализираните Условия за провеждане на Играта се публикуват, по начина, по който е публикуван първоначлният вариант. Всяка промяна влиза в сила от момента в който е оповестена.

10.4. Недействителността на отделните текстове от Условията на Играта не засяга действителността и приложимостта на останалите условия.

10.5. Приложимо към правоотношенията, възникнали по повод на Играта, е актуалното българско законодателство.

10.6. Спорове, възникнали между Организатора и Участниците в Играта, се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – според действащия закон и пред компетентния съд в град Варна.

Организаторът желае успех на всички участници!

Събития
Весели празници
01 Декември - 01 Януари, 2021
Енканто
26 Ноември, 2021
Методът Уилямс
19 Ноември, 2021
Промоции
SiLVER COURT