Новини
Официални правила на провежданата от Grand Mall промоционална игра „@GrandLove2019“
01.02.2019г.
Официални правила на провежданата от Grand Mall промоционална игра „@GrandLove2019“

Официални правила на провежданата от Grand Mall промоционална игра „@GrandLove2019“

Настоящите Официални правила уреждат условията за участие в играта „@GrandLove2019“ на Grand Mall

1.  Организатор на кампанията

1.1. Организатор на играта „@Grand Love2019“ на Grand Mall е ОРКИД МУЛТИ КОМПЛЕКС-ВАРНА – ЕООД ЕИК 148009056, дружество, регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление в град Варна, ул. Андрей Сахаров 2, Гранд Мол, ет. 2, Административен офис, наричано по-долу за краткост „Организатор“.

1.2. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата http://www.grandmall-varna.com или на фейсбук страницата https://web.facebook.com/GrandMallVarna/

  1. Територия, на която се провежда Играта:

2.1. Играта се провежда на територията на търговския комплекс Grand Mall, намиращ се в Република България, в град Варна, ул. Андрей Сахаров 2 (по-долу за краткост „Търговския център“) и на интернет страницата на Организатора, посочена в т. 1.2. по-горе.

  1. Продължителност и период на провеждане на играта.

3.1. Играта се провежда във всеки от дните: от 01.02.2019 г. до 13.02.2019 г., включително

За да се възползва от правото си за участие, Участникът трябва да е заявил участието си в периода на провеждане на Играта по реда на чл.5 по-долу. Организаторът си запазва правото да преустанови играта по всяко време.

3.2. Организаторът има право, по всяко време, да изменя периода на провеждане на играта и датата на изтегляне на участниците, които ще спечелят определените в т. 6 награди.

  1. Участие

4.1. Право на участие в играта имат всички пълнолетни физически лица (с изключение на служителите на Организатора и свързаните с организацията на Играта лица, наемателите и ползвателите на търговски обекти в Търговския център и техните служители), които са направили свои лични снимки на територията на Grand Mall в срока, по начин и при условия, подробно описани в т. 5 от настоящите Общи условия за участие („Участници“). В случай че непълнолетно лице участва в Играта, наградата ще бъде предоставена на родител/законен представител на печелившия след представянето на съответен документ, удостоверяващ качеството на това лице (акт за раждане, съдебно решение, др.).

  1. Описание и правила

5.1. Всеки потребител на Фейсбук, който в един от дните от периода, посочен в т. 3.1., е направил своя снимка на територията на Grand Mall на някое от местата с тематична украса и я е публикувал на своята стена във Фейсбук, като е отбелязал „тагнал“ @GrandLove2019 и  @GrandMallVarna, и е харесал Фейсбук страницата на търговския център, може да вземе участие в Играта.

5.2. Всяко лице, което отговаря на условията по т. 5.1., има право да участва в томбола и да спечели предметна награда, осигурена от Организатора.

5.3. УЧАСТИЕ В ИГРАТА: Всяко лице, което в един от дните през периода, посочен в т. 3.1., е направило своя снимка снимка на някое от местата с тематична украса на територията на Grand Mall и я е публикувал във Фейсбук страницата на търговския център, като е отбелязало „тагнал“ @GrandLove2019 и  @GrandMallVarna и е харесало Фейсбук страницата на търговския център може да вземе участие в Играта.

5.4. Не се допускат в снимки или коментари към снимките с еротичен и/или порнографски характер или внушаващи насилие, национална, политическа, етническа, религиозна и/или расова нетърпимост, или възхваляващи или оневиняващи жестокост или насилие, или такива, които са в противоречие с българското законодателство, обществения ред и добрите нрави.

6. Награди

6.1. Наградите се предоставят от Организатора по реда описан по-долу на изтеглените от жребия печеливши участници. Наградите имат предметен характер и могат да бъдат спечелени от всеки един Участник в Играта, изтеглен чрез жребий на случаен принцип по правилата на чл.6.6. по-долу. Наградите са както следва:

1. 5бр. подаръчни кошници „Българе“ от супермаркет BULMAG

2.Ваучер за романтична вечеря за двама на стойност 50 лева от GODZILA

3. 5бр. ваучера за игра на боулинг за двама от PLAYGROUND

4. 50 бр. подаръчни комплекта селекция био вино от REALITY bio wine

5. 6 бр. ваучера за покупка на стойност 50 лева от LC WAIKIKI

6. 3 бр. ваучера за покупка на стойност 30 лева от POMPEA

7. 3 бр. ваучера за покупка от HUMANIC

8. Сладки изкушения от SUGAR LAND

9. 3 бр. ваучера за кафе + фреш + парче торта за двама от NOA CAFÉ

 

Имената на победителите се публикуват във Фейсбук страницата на Grand Mall, достъпна на адрес http://www.grandmall-varna.com или на фейсбук страницата https://web.facebook.com/GrandMallVarna/ на 14 февруари 2019. Победителите се уведомяват за наградата и чрез лично съобщение във Фейсбук.

6.2. Наградите се предоставят на Участниците на Информационния щанд в Grand Mall  в срок от 5 дни от датата на публикуване на имената в интернет. Получаването на Наградата се удостоверява с подписване на приемо-предавателен протокол между Участника и представител на Организатора.

6.3. Участник, който е изтеглен на жребия и спечелил награда, има право да получи единствено конкретната награда, по реда на теглене и наградите описани по- горе.

6.4. Всички награди следва да бъдат получени/използвани от спечелилите ги Участници в посочените от Организатора срокове.

6.5. Наградите се предоставят единствено на лица, които отговарят на настоящите правила. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаните награди по причини извън неговия контрол или възможности, Организаторът си запазва правото да награди печелившите със сходна награда.

 

  1. Защита на личните данни и съгласие за предоставянето им

Обработката на лични данни на участника се извършва от „Оркид Мениджмънт – България“ ЕООД с ЕИК 131343915 със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Андрей Сахаров“ 2, Гранд Мол, ет.2, административен офис, въз основа на сключен договор. Дружеството е администратор на лични данни регистриран в Комисията за защита на личните данни и дейността му е приведена в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни. Фирмените политики, процедури и правила на „Оркид Мениджмънт – България“ ЕООД във връзка със защита на личните данни са публикувани на страницата www.grandmall-varna.com и Участника декларира, че се е запознал с тях преди участие в играта и дава своето съгласие за обработване от „Оркид Мениджмънт – България“ ЕООД на предоставените лични данни във връзка с играта. Въпроси и молби свързани със защита на личните данни могат да се отправят на адреса на дружеството, посочен по – горе, или по електронна поща на адрес: office@grandmall-varna.com.

 

8. Предсрочно прекратяване

Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на страницата си във Facebook или със съобщение в своя уебсайт, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на Участниците. Организаторът си запазва правото да прекрати Играта и в случай на изчерпване на предвидените награди.

  1. Спорове

Спорове, възникнали между Организатора и Участниците в Играта, се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – според действащия закон и пред Арбитражния съд пред Търговско-промишлената палата в гр. София, съобразно правилника му за решаване на дела, основани на арбитражни споразумения.

10. Отговорност

10.1. Участието на всеки Участник в Играта e изцяло на негова отговорност. Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие в Играта.

10.2. Организаторът не отговаря

(i) в случай, че Наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност печелившият Участник и/или негов представител да получи Наградата в рамките на определените в настоящите Официални правила;

и

(ii) при невъзможност Наградата да бъде предоставена и/или използвана поради непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други непреодолими обстоятелства.

10.3. Организаторът не носи отговорност за вреди, настъпили във връзка с притежанието и ползването на Наградата.

10.4. Организаторът има право да изключи от участие в Играта, както и да не предоставя Награда на Участник,за който има данни, че е извършил злоупотреба с технически, програмни или други средства и устройства с цел неправомерен достъп до системи на Организатора и/или участие в Играта и спечелване на Наградата.

10.5. Всички заявки за участвали в играта след определения краен срок и/или нехаресващи страницата към момента на теглене на наградите, както и такива, които не са отговорили на някое от условията на настоящите Официални правила, се считат за невалидни.

10.6. Организаторът на Играта не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след действителното раздаване на наградите.

10.7. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта в раздел “Notes” (бележки) на Фейсбук страницата на Организатора.

10.8. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на Фейсбук страницата на Организатора. Измененията и допълненията (според случая) влизат в сила от деня на публикуването им.

 

11. Facebook - свързаност

Тази игра по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Facebook.

12. Официални правила - публичност

Официалните правила ще бъдат достъпни на Фейсбук страницата на Организатора за периода на Играта. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с настоящите Официални правила, както и да спазват техните условия и разпоредби. С участието си участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Игра.

Организаторът желае успех на всички участници!

Нека любовта бъде с Вас!

Събития
Весели празници
01 Декември - 01 Януари, 2021
Енканто
26 Ноември, 2021
Методът Уилямс
19 Ноември, 2021
Промоции
SiLVER COURT