Паркинг

 

Правилник за ползване на Паркинг на търговски център „ГРАНД МОЛ ВАРНА“

 (за краткост „Правилник“)

ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР  „ГРАНД МОЛ ВАРНА“
гр. Варна, ул. „Академик Андрей Сахаров“ № 2
собственост на дружеството „ОРКИД МУЛТИ КОМПЛЕКС - ВАРНА” EООД 

Управляващо Паркинга дружество: “ОРКИД МЕНИДЖМЪНТ - БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

ПРЕАМБЮЛ

Настоящият Правилник влиза в сила от 02.01.2024 г. и  установява общите правила, които трябва да бъдат спазвани от всички посетители на ГРАНД МОЛ - ВАРНА и по-специално от Ползвателите на Паркинга, с цел ефикасното използване на съществуващите места за паркиране и свободно придвижване.
Разпоредбите на настоящия Правилник се допълват от приложимите закони, включително:
- Закон за пътищата,
- Закон за движение по пътищата,
- НАРЕДБА № 18 oт 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци.

Паркингът е частна собственост, а достъпът на Ползвателите до него е възможен само ако е в съответствие с настоящия Правилник и с приложимото законодателство. Паркингът е категоризиран и класифициран като частен път, отворен за обществен трафик през целия период, през който ГРАНД МОЛ ВАРНА е отворен за обществеността.
Управляващото дружество и Собственикът на ГРАНД МОЛ ВАРНА имат право да изменят правилата за паркиране изцяло по своя преценка, като всяко изменение обвързва Ползвателите на същия от датата на тяхното публикуване на уебсaйта www.grandmall-varna.com и в социалните медии.
При преминаване през автомобилните бариери за достъп до Паркинга лицето, желаещо да паркира (Ползвател), приема и се ангажира да спазва условията и разпоредбите на настоящия Правилник, както и да се съобразява с поставената маркировка и пътни знаци.

ГЛАВА 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. За целите на настоящия Правилник, паркоместата са определени места, разположени на нива -2 (минус 2); -1 (минус едно); 0 (нула); 01/2 (нула и 1/2); +1 (едно); 11/2 (едно и 1/2) и 2 (две), в ГРАНД МОЛ - ВАРНА, маркирани върху пътната настилка с боя.
Чл. 2. Всеки Ползвател е длъжен да паркира правилно автомобила си, така че да заема едно паркомясто и да не възпрепятства заемането на паркоместата в непосредствена близост.
Чл. 3. Управляващото дружество си запазва правото да обозначи определени зони в Паркинга, където ще се прилагат специфични правила, съгласно решението на собственика на ГРАНД МОЛ ВАРНА.
Чл. 4. Достъпът до Паркинга се осъществява след преминаване през автомобилните бариери, разположени на всяка входна точка. Напускането на паркинга, в случай че престоят надвишава 2 (два) астрономически часа е възможно само след заплащане на такса за паркиране. 
Чл. 5. Достъпът на Ползвателите до Паркинга не гарантира на Ползвателите свободно паркомясто. Липсата на такова не отменя всички задължения на Ползвателите, описани по-долу.

ГЛАВА 2. ОПЕРАТИВЕН ГРАФИК НА ПАРКИНГА
Чл. 6. Паркирането в Паркинга се разрешава в рамките на работното време на Паркинга; 
Оперативният график на Паркинга е, както следва:
От 01 октомври до 31 март:
понеделник – неделя, между 08:00 и 21:00 часа

От 01 април до 30 септември:
понеделник – неделя, между 08:00 и 22:00 часа

Извън работното време на Паркинга бариерите на южният вход ще работят по актуалния  тарифен план.

ГЛАВА 3. СИСТЕМА ЗА ПЛАЩАНИЯ – ТАКСИ,  НАЧИН И МЕСТА  НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 7. Цената за ползване на  Паркинга се определя съгласно тарифа, посочена по-долу.
Чл. 8. Приложимата тарифа включва ДДС и е както следва:
• Първите 2 (два) часа – БЕЗПЛАТНО
• Започнат трети час – 2 (два) лв./час
• Започнат четвърти час – 2 (два) лв./час
• Започнат пети час – 3 (три) лв./час
• Всеки започнат следващ час – 3 (три лева) лв./час
Ползвателят има право на 2 часа безплатен  престой за един календарен ден. Тези часове ще бъдат отчитани независимо от броя на влизанията на МПС на Ползвателя в Паркинга. След изтичането на първоначалния 2-часов престой, цената за ползване на място за паркиране се определя според продължителността на престоя и тарифата по-горе. Посочените  цени са за започнат  час и не са делими.
Всяко разделяне на часовия интервал ще бъде таксувано, като се има предвид цената за цял час.
Излизането от Паркинга трябва да  бъде извършено в рамките на 30 (тридесет) минути след плащането на таксата. В противен случай ще се дължи такса за допълнителен час за паркиране.
Чл. 9. Посетителите  на киносалоните, ресторантите и увеселителния детски център ще имат възможност да получат допълнителни 2 часа безплатен престой, като съобщят регистрационният номер на автомобила на обслужващия ги служител в съответния търговски обект.
Чл. 10. Ползвателите на Паркинга  с абонаментен план са длъжни да спазват настоящия Правилник.  
Чл. 11. Тарифата за ползване на Паркинга се заплаща, както следва:
а) с дебитна или кредитна карта на POS терминали, инсталирани в машините за плащане, разположени при входове / изходи към  паркинг нивата на ГРАНД МОЛ ВАРНА на следните места: 
Главен пешеходен вход на ниво -2 (минус две), 
Главен пешеходен вход на ниво -1 (минус едно),  
Пешеходен вход паркинг  на ниво 0 (нула), 
Пешеходен вход  на ниво 0½ (нула и ½), пешеходен вход на ниво 1½ (едно и ½)  и пешеходен вход  на ниво 2 (две).

 

б) чрез мобилно приложение посредством сканиране на QR код разположен при входове / изходи към паркинг нивата на „ГРАНД МОЛ ВАРНА“ и вътре в Търговския център „ГРАНД МОЛ ВАРНА”.

в) в брой (по  изключение) на щанд „Информация” на ниво 0 (нула) в Търговския център „ГРАНД МОЛ ВАРНА” само в работното време на търговския център.

ГЛАВА 4. ПРАВИЛА ЗА ДВИЖЕНИЕ И ПАРКИРАНЕ
Чл. 12. Влизането в Паркинга представлява мълчаливо съгласие на водача относно прилагането на разпоредбите на настоящия Правилник за ползване на Паркинга.
Чл. 13. Максималната скорост за движение в автомобилния паркинг е 10 км/ч., и Ползвателите трябва да спазват стриктно пътните обозначения и знаци.
Чл. 14. Ползвателят следва да спазва пътните знаци и другите правила за ползване на Паркинга, както и указанията на служителите на управляващото дружество. В останалите случаи се прилагат разпоредбите на Закона за движението по пътищата.
Чл. 15. Паркирането на превозни средства е разрешено само на обозначените места за паркиране.
Чл. 16. Забранени са престоят или паркирането на места, които са обозначени чрез указателни табели, знаци за постоянно ползване на МПС, обслужващи хора с увреждания или пред аварийни изходи, пред входовете на търговския център, складови помещения, помещения за техническо обслужване.
чл. 17. Забранява се влизането, паркирането и престоя на МПС, оборудвани с автомобилни газови уредби (АГУ) на подземните  паркинг нива -2 (минус две) и -1 (минус едно). В случай на причинени вреди на собственика на Търговския център и /или  на Дружеството, управляващо Паркинга, и/или  на трето лице, и/или в случай на наложени санкции от страна на контролни органи, като резултат от неспазване на настоящата забрана, пълната отговорност носи Ползвателят на МПС.
Чл. 18. Паркоместата, запазени за хора с увреждания, могат да се използват само от превозни средства, представили валидна  карта, издадена от компетентните органи, съдържаща международния знак. Лицата с увреждания, които притежават картата, имат право да паркират на определените места за паркиране и са длъжни да поставят картата на видно място на предното стъкло. Използването на фалшиви карти, за да се получат тези предимства, ще бъде докладвано на полицията. 
Чл. 19. Превозни средства, извършващи снабдяване и/ или доставки могат да ползват и да  паркират на специализираните товарни рампи, разположени на ниво -1 (минус едно) от Вход Север и на ниво -2 (минус две) от Вход Юг.
 Чл. 20. Достъпът на превозни средства за доставки по друг маршрут, различен от този, определен от Управляващото дружество, е забранен.
Чл. 21. Управляващото дружество си запазва правото да забранява достъпа на определени автомобили в Паркинга по свое усмотрение, като например, но без ограничение, на товарни автомобили, с функционалност, неподходяща за използване на Паркинга.
Чл. 22. Достъпът на превозни средства с животинска тяга или ремаркета с 4 или няколко оси е забранен.
Чл. 23. Забраняват се всякакви шумни дейности на Паркинга, освен ако няма предварително писмено одобрение от Управляващото дружество.
Чл. 24. Ползвателите, клиентите и посетителите се задължават и приемат следното:
а) Да не използват Паркинга за опасни, незаконни, неетични дейности или за просия;
б) Да не използват Паркинга с цел ремонт на моторни превозни средства, дейности по поддръжка на автомобилите, или други подобни дейности;
с) Да не организират каквито и да е политически или обществени срещи, стачки, представления, или търговски дейности в Паркинга;
д) Да не организират къмпинги или пикници в Паркинга, спортни или други дейности в района;
е) Да не разпространяват рекламни или други материали, без писменото разрешение на Дружество, управляващо Паркинга;
ж) Да не извършват нищо, което може да наруши обществения ред, да причини щети или неудобства, както на Паркинга, така и на неговите потребители;
з) Да не оставят без надзор животни или опасни вещества в превозните средства;
и) Да не оставят невръстни лица без надзор на Паркинга или в паркираните превозни средства;
й) Да не провеждат професионални фотосесии, без писменото съгласие на Дружеството, управляващо Паркинга;
к) Да не използват клаксони;
л) Да не паркират превозното средство с работещ двигател;
м) Да не замърсяват със запалими, опасни или органични вещества;
н) Да не инициират или участват в състезания в Паркинга, без съгласието на Дружеството, управляващо Паркинга;
о) Да не оставят личните си вещи без надзор. Дружеството, управляващо Паркинга и Собственикът на ГРАНД МОЛ ВАРНА не поемат отговорност за тяхното изчезване;
п) Да поддържат чистотата на Паркинга и да изхвърлят боклука на определените места;
р) Да не извършват маневри, които могат да бъдат опасни за другите участници;
с) Да не изпитват/тестват автомобилите си на Паркинга;
т) Да не повреждат Паркинга или неговите елементи;
у) Да паркират на обозначените места, без да засягат правото на други потребители да паркират.
Чл. 25. Управляващото дружество ще осигури на посетителите цивилизовани условия за паркиране, т.е. почистване и подходящо осветление. Видеокамерите, инсталирани на Паркинга, са предназначени изключително за наблюдение на потоците на движение. Видеоклиповете няма да бъдат достъпни за обществеността, но при поискване ще бъдат предоставяни на властите.
Чл. 26. Управляващото дружество ще изпълнява настоящия Правилник и ще прилага съответните тарифи, предвидени в него.

ГЛАВА 5. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ
Чл. 27. Ползвателите трябва изцяло да спазват правилата за функциониране на Паркинга. Ако наруши някоя от разпоредбите на тези правила, Ползвателят следва да заплати наложената санкция.
Чл. 28. Ползвателите не могат да влизат в Паркинга, без да бъдат регистрирани в базата данни на паркинг системата, като се има предвид, че излизането е разрешено само след заплащане на такса за ползване на Паркинга, ако автомобилът е престоял в паркинга повече от два безплатни часа.
Чл. 29. Всички щети, причинени както на собствени превозни средства, така и на други превозни средства или съоръжения от Ползвателите по време на движение или паркиране в Паркинга, ще бъдат покрити от виновните лица, изключвайки от отговорност Управляващото дружество и Собственика на търговския център.
Чл. 30. При паркиране Ползвателят носи отговорност за вещите, оставени в автомобила, като затваря вратите, капака на двигателя и багажника, прозорците, люка, капачката на резервоара и т.н., тъй като Управляващото дружество и Собственикът не са отговорни за тяхната сигурност по какъвто и да е начин.
Чл. 31. На Ползвателите се препоръчва да не оставят ценни вещи в превозните средства, тъй като Управляващото дружество и Собственикът не носят отговорност за тяхното изчезване.
Чл. 32. Ползвателите трябва да спазват правилата за пожарна безопасност, както и указанията на Управляващото дружество, на охранителната фирма или на пожарникарите, като Ползвателите са пряко отговорни за причинените от тях щети при неспазване на гореспоменатите правила.
Чл. 33. Ползвателят и неговите спътници трябва да поддържат чистотата на мястото за паркиране и да не съхраняват каквито и да е материали на Паркинга. Отпадъците следва да се изхвърлят в кофите за смет.

ГЛАВА 6. САНКЦИИ
Чл. 34. Следното представлява нарушение на настоящите Правила и се наказва с глоба на стойност 25 (двадесет и пет) лв., без включен ДДС, и недопускане до Паркинга за период до 1 (една) година.
а) В случай, че Ползвателят дължи такса за ползване на Паркинга и напусне с МПС Паркинга, без да я е заплатил, дори когато това е първо нарушение, МПС няма да бъде допускано до Паркинга за период до 1 (една) година.
За всяко следващо нарушение управляващото дружество, няма да допуска МПС до Паркинга за период до 1 (една) година.
б) Неправилно паркиране, включително спиране на превозното средство на места, различни от тези, които са обозначени и маркирани, или заемане на повече места за паркиране, паркиране пред пътища за евакуация, входове на търговския център или неправилно паркиране на места, предназначени за хора с увреждания.
в) Излагане на автомобила за продажба на Паркинга, без предварително одобрение от Управляващото дружество.
Чл. 35. Повтарящо се превишаване на скоростта на Паркинга ще бъде наказано чрез ограничаване на достъпа на съответното превозно средство до Паркинга за период до 1 (една) година.
Чл. 36. Нарушенията се установяват въз основа на настоящия Правилник и при надлежно спазване на действащото законодателство относно движението по обществени пътища, от служителите по охраната или други служители на ГРАНД МОЛ ВАРНА по отношение спазването на разпоредбите на настоящия Правилник, и от компетентните държавни органи по отношение спазването на разпоредбите на приложимото законодателство.
Чл. 37. Пребиваването и паркирането на МПС за период над 24 последователни часа в Паркинга ще бъде таксувано по посочената тарифа в чл. 8.
Чл. 38. При наложена глоба, Ползвателя следва да я заплати на Информационния щанд, само в работното време на Търговския център.

ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧВАНЕ И/ИЛИ ЗАДЪРЖАНЕ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

Чл. 39. По преценка на Управляващото дружество превозните средства, блокиращи или възпрепятстващи движението, превозните средства, паркирани на други места за паркиране, различни от определените по чл. 15., както и тези, които заемат места за паркиране на лица с увреждания, без да притежават картата по чл. 18., ще бъдат блокирани с техническо средство тип „скоба“ и/или задържани, транспортирани и съхранявани. Ползвателят на превозното средство изрично приема блокирането на колела, задържането, транспортирането и съхранението на превозното средство на определени места от оператор, оправомощен/лицензиран да предоставя такива услуги, чрез договор, сключен от управителя на ГРАНД МОЛ ВАРНА във всички случаи, посочени в настоящия чл. 39. Ползвателят на превозното средство ще изплати изцяло всички разходи за задържане, транспорт и съхранение, начислени от външния доставчик на услуги. Управляващото дружество и Собственикът на търговския център не носят отговорност за щети, които могат да възникнат в резултат на заключване и/или задържане, транспортиране и/или съхранение на превозното средство.
Чл. 40. Едно от предните колела на автомобила ще бъде блокирано със специални устройства  до заплащането на съответната глоба от ползвателя.
Чл. 41. Преди заключването на колелата и задържането на превозните средства, те ще бъдат снимани, за да се докаже нарушението на настоящия Правилник от Ползвателя. Също така, ще бъде направена снимка, на която ясно ще е показано заключеното колело. На предното стъкло на заключените превозни средства ще бъде оставено уведомление, съдържащо информация относно нарушението по настоящия Правилник и стъпките, които Ползвателят трябва да следва, за да се отключи превозното средство.
Чл. 42. Колелата ще бъдат освободени след санкциониране на водача в съответствие с  разпоредбите по настоящия Правилник.

ГЛАВА 8. ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

Чл. 43. Паркирането на автомобил (или на друг вид МПС) на паркинга на търговски център ГРАНД МОЛ ВАРНА, както при безплатен престой, така и при престой срещу заплащане (включително и при абонаментно заплащане), не представлява предаване на фактическата власт върху МПС от неговия водач на Управляващото дружество/Собственика на паркинга.  Управляващото дружество/Собственикът на паркинга не поема задължение и не носи отговорност да приема, нито да пази и охранява, нито да се грижи и да обслужва, нито да връща в изправност МПС, паркирани на паркинга на търговския център. Паркирането на МПС в паркинга не представлява предаване за пазене, нито друг вид поверяване на МПС от неговия водач на Управляващото дружество/Собственика на паркинга. Управляващото дружество/Собственикът на паркинга не носи отговорност за нанесени вреди/щети/липси, нито за противозаконно отнемане на паркирано в паркинга МПС.
Служителите по охраната и сигурността на търговски център ГРАНД МОЛ ВАРНА нямат задължение за пазене и охрана на автомобилите, паркирани в Паркинга, и не извършват такава дейност/услуга.

Чл. 44. Управляващото дружество и Собственикът на ГРАНД МОЛ ВАРНА не поемат никаква гражданска (включително имуществена) или наказателна отговорност за каквито и да е щети, повреди, липси, кражби, аварии, пожари и/или други събития и противозаконни действия, извършени/причинени от трети лица на превозните средства в Паркинга, и/или на вещите, оставени в тях.
Във връзка с горното, Управляващото дружество и Собственикът на Паркинга не носят отговорност пред Ползвателя и след излизането на автомобила от Паркинга.

Чл. 45. Лични данни: Дружеството, управляващо Паркинга и извършващо видеонаблюдение на Паркинга - „Оркид Мениджмънт - България“ ЕООД с ЕИК 131343915 със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Андрей Сахаров“ 2, Гранд Мол, ет.2, административен офис, е администратор на лични данни, регистриран в Комисията за защита на личните данни, и дейността му е приведена в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни. Фирмените политики, процедури и правила на „Оркид Мениджмънт - България“ ЕООД във връзка със защита на личните данни са публикувани на страницата www.grandmall-varna.com. Въпроси и молби, свързани със защита на личните данни, могат да се отправят на адреса на дружеството, посочен по-горе, или по електронна поща на адрес: office@grandmall-varna.com. Телефон за контакти: +359 52 953 301.
Видеонаблюдението на Паркинга се извършва с цел гарантиране на безопасността и сигурността на автомобилите и лицата, пребиваващи на територията на Паркинга, както и с цел осъществяване на контрол за правилно пропускане, движение и паркиране на автомобилите и за спазване на настоящия Правилник от посетителите на търговския център. 
Във връзка със създадения входно-изходен режим по отношение на Паркинга е осигурено видеонаблюдение от специален вид, което осигурява заснемане само в долната част на МПС, достатъчно за идентифициране на регистрационните номера на МПС.
Посетителите на търговския център се уведомяват за използването на технически средства за видеонаблюдение и контрол на Паркинга, без да се уточнява тяхното местоположение, чрез поставени на видно място информационни табели. 
С преминаването през автомобилните бариери и навлизането в Паркинга, Ползвателят предоставя изричното си съгласие Управляващото дружество да обработва регистрационния номер на управляваното от него моторно превозно средство.

Данните, събирани чрез средствата за видеонаблюдение, ще бъдат съхранявани от Управляващото дружество за срок от 15 (петнадесет) календарни дни. Администраторът на лични данни е предприел необходимите физически, организационни и технически мерки за защита на обработваните данни от случайно или незаконно унищожаване, от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение и разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. Помещението, в което се съхраняват и обработват данни, получени от видеонаблюдението, е зона с ограничен достъп, като достъпът на външни лица е забранен.  След постигане на целите, за които се събират и обработват, данните от видеонаблюдението се унищожават физически чрез изтриване.

Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящите се за него лични данни, както и право да поиска същите да бъдат заличени, коригирани или обработвани ограничено, като исканията се отправят до Управляващото дружество на данните му за кореспонденция, посочени по-горе.

ГЛАВА 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 46. Собственикът си запазва правото да променя настоящия Правилник за ползване на Паркинга по всяко време и без предизвестие.
Чл. 47. Всяко превозно средство, паркирано за повече от 5 последователни календарни дни, ще се счита за изоставено.
Чл. 48. Разпоредбите на настоящия Правилник се прилагат и за превозни средства за снабдяване или доставки, както и за таксита.
Чл. 49. Настоящият Правилник за ползване на Паркинга и извадки от него ще бъдат поставени на видими места на територията на Паркинга.

                                                                                                                                                          Управление на ГРАНД МОЛ ВАРНА